โรงเรียนบ้านปากน้ำ

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านคลองหลุน ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481416

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  โรงเรียนบ้านปากน้ำ ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 6 4 10 1
อนุบาล 2 6 3 9 1
อนุบาล 3 9 5 14 1
รวมชั้นอนุบาล 21 12 33 3
ป.1 18 10 28 1
ป.2 5 10 15 1
ป.3 12 7 19 1
ป.4 15 14 29 1
ป.5 9 12 21 1
ป.6 10 12 22 1
รวมชั้นประถมศึกษา 69 65 134 6
ม.1 15 11 26 1
ม.2 8 9 17 1
ม.3 12 5 17 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 35 25 60 3
รวมทั้งหมด 125 102 227 11